INFORMATIEPLATFORM VOOR DUURZAAM STOOMGEBRUIK

In tal van industriële sectoren wordt stoom gebruikt als warmtedrager voor diverse productieprocessen, zoals in de voedings-, textiel-, papier- en de chemische industrie. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt in turbines voor rechtstreekse mechanische aandrijving van componenten zoals ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, eventueel met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van veiligheid en milieu-impact (afvalwater, emissies of vast afval), wat zich vertaalt in stijgende investerings- en werkingskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

In het verleden heeft ENERGIK met haar reglematige promotiedagen "duurzaam stoomgebruik" de aandacht getrokken op het belang van energie-efficiëntie en de mogelijk te realiseren kostenbesparingen bij installaties voor energieproductie en energietransport op basis van stoom.

Uit contacten met stoomgebruikers, studiebureaus, constructeurs en leveranciers van componenten, is gebleken dat een meer permanente en gestructureerde uitwisseling van informatie nodig is.

Op basis van deze contacten heeft ENERGIK in samenwerking met de Vlaamse overheid en alle betrokkenen uit de sector beslist om over te gaan tot de oprichting van een Platform Duurzaam Stoomgebruik als antwoord op hoger geschetste noden.

Iedereen die te maken heeft met of interesse heeft in stoom kan lid worden, vragen stellen en kennis delen.

Wat kunt u met uw lidmaatschap?

 • Eenvoudig in contact komen met andere betrokkenen
 • Goed gëinformeerd blijven over relevante stoomthema's
 • Toegang krijgen tot het unieke kenniscentrum
 • Bijeenkomsten, seminars en cursussen volgen tegen een aantrekkelijk ledentarief

Geïnteresseerd?
U kan zich steeds inschrijven op onze mailinglijst als geïnteresseerde van het Stoomplatform (niet betalend).
Het inschrijvingsformulier vindt u op onze website van vzw Energik via volgende link:  

Lid worden?
Alle informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op onze website van vzw Energik via volgende link:  
(Er is geen apart lidmaatschap voor het stoomplatform)

PUBLICATIES EN TOOLS

 • BEST PRACTICES BIJ STOOMGEBRUIK [8-8-2016]:   
 • STOOMATLAS 2020 deel 1 [15-6-2020]:   
 • ENGINEERINGNET Magazine [6-7-2020]:   
 • STOOMATLAS 2020 deel 2 [5-10-2020]:   
 • STOOMATLAS 2022 Editie 4 - deel 1:   
 • De nieuwste STOOMATLAS is uit:
  STOOMATLAS 2022 Editie 4 - deel 2
  STOOMATLAS 2022 Editie 4 - deel 2
 • REKENTOOL “Kostprijs 1 ton stoom”:
  Door in de lichtgroene velden de parameters in te vullen die van toepassing zijn in uw bedrijf, kan u de berekening personaliseren.
  Bijkomende informatie kan opgevraagd worden bij mevrouw Valerie de Groote van Indea BV “Ondersteunt industriële energiemanagers”: valerie.degroote@indea.be of +32 479 23 90 09
 • Zonnespiegelpark genereert warmte voor opslagtanks:
  In de haven van Antwerpen werd bij het tankopslagbedrijf ADPO (Antwerp Distribution and Products Operations) drie jaar terug het allereerste zonnespiegelpark in de Europese procesindustrie ingehuldigd.
  Zonnespiegel
 • CO2-neutrale stoomproductie in industriële applicatie:
  Zonne-energie - Thermische opslag - Waterstof - E-Fuels - Elektrische boilers - Damp compressie warmtepompen - Heat transformers - Biobrandstoffen
  CO2-neutrale stoomproductie

 

Archief:

 • STOOMATLAS 2014:   
 • STOOMATLAS 2018 deel 1:   
 • STOOMATLAS 2018 deel 2:   

OPDRACHT

De afnemende kennis van gebruikers van stoom- en stoomsystemen is de aanleiding voor oprichting van het Stoomplatform. Onvoldoende kennis leidt in de praktijk regelmatig tot onveilige situaties en inefficiënte systemen. Daarnaast worden mogelijkheden voor energiebesparing te vaak onbenut gelaten. Het aanbod van praktische kennis over stoom en stoomsystemen is nog maar beperkt beschikbaar. Door de hoge werkdruk, het uitbesteden van werkzaamheden en functiewisselingen, wordt de kennis binnen bedrijven nog onvoldoende opgebouwd en ontwikkeld.

Het initiatief voor de oprichting van het Stoomplatform is ontstaan op het Stoompaviljoen van de vakbeurs Energie die jaarlijks in de Brabanthallen wordt gehouden. Op het Stoompaviljoen worden voor het eerst in Nederland leveranciers van producten en diensten voor stoom- en stoomsystemen gebundeld. Uit de bijeenkomsten van de deelnemers van het Stoompaviljoen kwam het nut en de behoefte van een branchevereniging naar voren. De oprichting van het Stoomplatform was dan ook een logische stap.

DOELSTELLINGEN

Het stoomplatform heeft als maatschappelijk doel: de promotie van duurzaam en efficiënt stoomgebruik. Tevens worden initiatieven ontwikkeld om aan de kennisbehoefte en systeemoptimalisatie tegemoet te komen. Kennis van stoomsystemen bevordert de veiligheid, systeemefficiëntie en energiebesparing. Daarnaast kan het Stoomplatform optreden als branchevertegenwoordiger en dienen als overlegorgaan.

WERKWIJZE

Het stoomplatform fungeert als kenniscentrum en brengt informatie-uitwisseling tussen leden tot stand. Kennisuitwisseling gebeurt op het forum, via publicaties op de website en in vakbladen, en op themabijeenkomsten. Als lid/deelnemer krijgt u toegang tot het forum en kunt u uw vragen stellen en reageren op vragen die door andere leden worden gesteld. Niet-leden kunnen het forum wel lezen, maar hebben niet de mogelijkheid te reageren of vragen te stellen.

Werking in een eerste fase:

 • Kennisplatform: website met basisinformatie
 • Vormingsplatform met beurzen, infomomenten en seminaries

Werking in een latere fase:

 • Kennisplatform: website met basisinformatie; doorverwijzingen en vragenbaak
 • Vormingsplatform met beurzen, infomomenten en seminaries
 • Lobbywerk
 • Innovatie

De werkgroepen:

 • Werkgroep stoomgebruikers – staat open voor leden en niet-leden ENERGIK
 • Werkgroep leveranciers – staat open voor leden en niet-leden ENERGIK

De thema’s:

 • Onderdelen: condensors, ketels, leidingen, pompen …
 • Types brandstoffen – toevoer energie
 • Metering
 • Regeling, automatisatie en IT
 • Milieu en veiligheid: controles en meten …
 • Onderhoud
 • Inspectie en veiligheid
 • Renovatie en upgrading van de installatie
 • Stoom versus thermische olie
 • Overheden : regelgeving
 • Innovatie
 • Waterbehandeling
 • Opslag
 • WKK toepassingen
 • Groene elektriciteit en groene warmte
 • Stoomturbines en/of stoommachines

ONAFHANKELIJKHEID en TRANSPARANTIE

Het stoomplatform is een onafhankelijke branchevereniging. Bij de uitvoering van alle handelingen die door of namens het Stoomplatform worden verricht, wordt te allen tijde volledige onafhankelijkheid óf transparantie in acht genomen. Dit betekent dat er geen commerciële belangen worden gediend van de bestuursleden. Door de transparante werkwijze is bekend door wie informatie wordt gevraagd en verstrekt. Onafhankelijkheid en transparantie worden als volgt gegarandeerd:

 • Elk lid (bedrijf, instelling of privé-persoon), ongeacht het aantal deelnemers per lid, kan één stem uitbrengen in de algemene ledenvergadering.
 • Door de transparante werkwijze worden motieven duidelijk. Van iedereen die een kennisvraag heeft of kennis inbrengt, wordt de naam en bedrijfsnaam vermeld. Dat geldt voor het forum, publicaties en alle andere activiteiten, zoals presentaties of workshops op de themadagen.
 • De publicaties worden verzameld en/of opgesteld door de commissie kenniscentrum. Vóór het uitbrengen van de publicaties worden de teksten door de commissie communicatie én door het dagelijks bestuur gecontroleerd en geaccordeerd op onafhankelijkheid en inhoud.
 • Door het Stoomplatform worden geen donaties of schenkingen geaccepteerd.

OVERZICHT BESTUURSLEDEN

De structuur van het bestuur:

 • Stuurgroep van een 15-tal personen
 • Werkgroepenwerking

De stuurgroep:

 • Voorzitter: Prof. Michel De Paepe
 • Permanent secretaris: de heer Paul Vanderstraeten
 • 4-tal vertegenwoordigers van de stoomgebruikers: Centexbel, FEVIA, VTDV, Wasserijen, UNIZO en VOKA ….
 • 4-tal vertegenwoordigers van de studiebureaus. Deze vertegenwoordigers moeten lid zijn van ENERGIK.
 • 4-tal vertegenwoordigers van de leveranciers. Deze vertegenwoordigers moeten lid zijn van ENERGIK

REGLEMENTEN & STATUTEN

Statuten:   
Huishoudelijk Reglement:   

ACTIVITEITEN & NIEUWS

Geplande activiteiten van het Stoomplatform:   
Voorbije activiteiten van het Stoomplatform:   
Nieuws van het Stoomplatform:   

40 jaar ENERGIK vzw